Ledenvergaderingen

De dorpsraad vergadert twee keer per jaar met alle leden. Op de agenda staan onderwerpen die door de leden of door de raad zelf zijn aangekaart.

De volgende vergadering is dinsdag 20 november 2018 om 19:30 uur in de zaal van Gemeenschapshuis D’r Eck.

Agenda

 • Opening
 • Vaststelling van de agenda
 • Verslag 33ste Algemene Ledenvergadering. (een aantal geprinte exemplaren van het verslag zijn 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering ter inzage)
 • Mededelingen van de Dorpsraad
 • Nieuwbouw Marienberg.
  Een ambtenaar van de gemeente Ubach-Palenberg geeft informatie over de stand van zaken betreffende de uitbreiding van Marienberg.
 • Seniorenwoningen.
 • Bestuursmutatie.
  Definitief aftredend en ingevolge de statuten niet meer herkiesbaar is Lia Pluijmen. De Dorpsraad ondervindt door haar vertrek en dat van Jo Joosten vorig jaar een aderlating.Nieuwe kandidaten zijn dringend nodig. Meld u zich aan!!!
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Verslagen