Ledenvergaderingen

De dorpsraad vergadert twee keer per jaar met alle leden. Op de agenda staan onderwerpen die door de leden of door de raad zelf zijn aangekaart.

De volgende vergadering is dinsdag 7 mei 2019 om 19:30 uur in de zaal van Gemeenschapshuis D’r Eck.

Agenda

 • Opening en vaststelling van de agenda
 • Verslag 34ste Algemene Ledenvergadering. (een aantal geprinte exemplaren van het verslag zijn 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering ter inzage)
 • Rondvraag voor politie gerelateerde onderwerpen.
 • Mededelingen van de Dorpsraad.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Financieel overzicht.
 • Benoemen nieuwe kascontrolecommissie.
 • SeniorWeb.
  Medewerkers van SeniorWeb Landgraaf willen graag iets vertellen over wat zij te bieden hebben.
 • Reconstructie Rimburgerweg.
  De reconstructie wordt om meerdere redenen uitgesteld. Zie hiervoor elders in deze Nieuwsbrief. De werkzaamheden dwingen tot diverse verkeersomleidingen. Een verkeerskundige van de gemeente komt e.e.a. toelichten.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Verslagen