Belangenvereniging Rimburg
De Belangenvereniging Rimburg behartigt de belangen van de bewoners van Rimburg. Ons doel is Rimburg leefbaar te houden door vragen, wensen, initiatieven en problemen te bundelen en kenbaar te maken bij de aangewezen instanties. Bijvoorbeeld het Gemeentebestuur van Landgraaf, de gemeentelijke diensten, woningverenigingen, zorgverlenersorganisaties, e.d. Omgekeerd treedt de Belangenvereniging op als overlegorgaan voor de Gemeente en andere instanties. De Belangenvereniging is onafhankelijk en streeft op geen enkele wijze politieke doelstellingen na.

Onderwerpen waar de dorpsraad (het bestuur) zich mee bezighoudt zijn onder andere ondersteuning voor ouderen in het dorp, verkeer en openbaar vervoer, sociale cohesie en natuur en milieu. De belangenvereniging telt momenteel 350 leden. De Belangenvereniging Rimburg is opgericht op 25 november 2003, sindsdien ondersteunde de vereniging onder andere het initiatief voor ‘t Bakkes, realiseerde ze een dorpsontmoetingsplek en maakt ze zich sterk voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Lidmaatschap
Er is werk genoeg te verzetten, vandaar dat we uw steun hard nodig hebben. Word daarom lid van de Belangenvereniging voor € 5 per persoon per jaar. Iedere bewoner van Rimburg kan lid worden van de vereniging. We kennen gewone leden, jeugdleden (12 - 17 jaar) en ereleden. Om lid te worden vragen we om een schriftelijke aanmelding.

Heeft u nog suggesties? Laat het ons weten en neem deel aan de ledenvergaderingen.

Contributie.
Gebruikelijk is dat de contributie voor het lidmaatschap van de Belangenvereniging door de leden van de Dorpsraad huis aan huis wordt opgehaald. Dit jaar is vanwege de coronadreiging daarvan afgezien en zijn alle leden per brief uitgenodigd de contributie per bank over te maken. De overgrote meerderheid heeft daaraan voldaan. Onze dank daarvoor. Het is voor een deel van de leden wellicht ontgaan of vergeten aan ons verzoek gevolg te geven. Daarom nogmaals uw aandacht daarvoor en maak het bedrag over op de bankrekening van de Belangenvereniging Rimburg, IBAN: NL09RABO 0171 7344 16

Belangenvereniging Rimburg of dorpsraad?
We spreken van de ‘Belangenvereniging’ en de ‘Dorpsraad’. Om deze knoop te ontwarren: de Dorpsraad vormt het bestuur van de Belangenvereniging en vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Twee maal per jaar organiseert de Dorpsraad een Algemene ledenvergadering, meestal in de maanden april en november. Die vergadering is ook toegankelijk voor de niet-leden, maar deze hebben geen stemrecht.

Windmolens in Hofstadt.
In de Nieuwsbrief van maart jl. is een mededeling opgenomen dat wij van onze buren uit Hofstadt bericht hadden ontvangen dat er plannen bestaan om in het Wormdal, aan Duitse zijde, een reeds bestaand energiepark van zonnepanelen uit te breiden met zonnepanelen en 3 windturbines van 245 meter hoogte, met een rotordoorsnede van 150 meter.

De inwoners van Hofstadt zijn, evenals de inwoners van Rimburg, in principe niet tegen alternatieve energie, maar de vraag is of dit energiepark in dit kwetsbare natuurgebied aangelegd moet worden. Er zijn voldoende alternatieven.

De gevolgen voor Hofstadt en de omliggende dorpen, zoals Eygelshoven en Rimburg zouden zijn:

● Verstoring van de landschappelijke waarden;
● Verslechtering van de leefomgeving van mens en dier;
● Gezondheidsrisico´s door laagfrequent geluid;
● Beperkingen door omgevingsgeruis en slagschaduwen;
● Waardeverlies van grond, onroerend goed en huurwaarde.

De Belangenvereniging Rimburg heeft meteen een gesprek gehad met Wethouder Freed Janssen van de gemeente Landgraaf met de volgende vragen: Is de gemeente Landgraaf op de hoogte van de plannen? Is men op de hoogte van de status van deze plannen, in hoeverre zijn er al besluiten genomen? Wil men zich inzetten om er samen met de inwoners van Rimburg, Eygelshoven en Hofstadt om de uitbreiding van het energiepark in deze omvang tegen te gaan? Wat kunnen de inwoners en de gemeente formeel doen tegen het plaatsen van windturbines van dergelijke omvang op deze plek op Duits grondgebied?

De gemeente heeft gereageerd en deelt mee dat Freed Janssen contact heeft gehad met de gemeenten Herzogenrath, waaronder Hofstadt valt. Het blijkt dat de plannen afkomstig zijn van de eigenaar van het terrein. Hij denkt in hoofdzaak aan uitbreiding van de huidige zonnepanelen, maar windenergie past daarin. Er is op dit moment nog geen verzoek of aanvraag voor de vergunningen gedaan.

Zodra de plannen concreet worden is er een grensoverschrijdende milieueffectrapportage nodig. Daarbij kunnen belanghebbenden in Nederland een bezwaar indienen. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg vragen in dat geval aan de gemeente Herzogenrath, om de Provincie en de gemeente Landgraaf te betrekken bij een eventuele procedure.

De Belangenvereniging houdt de vinger aan de pols en zal met de vertegenwoordigers van Hofstadt en Eygelshoven optrekken in het bewaken van de belangen van de inwoners van deze plaatsen.